We zijn er trots op dat er zoveel partijen en organisaties met ons werken aan het prettig wonen in de Achterhoek. Want samen komen we verder!

We doen het samen!

Prestatieafspraken

Onze gezamenlijke inspanningen hebben we vastgelegd in de prestatieafspraken 2020 en 2021.

Thuis in de Achterhoek

In 2020 zagen we dat het voor woningzoekenden steeds lastiger is om binnen een redelijke termijn een passende woning te vinden. Om dit beter te monitoren hebben we binnen Thuis in de Achterhoek gewerkt aan een digitale tool. Dit thema bespreken we met onze partners in de lokale driehoeken.

Onze samenwerkingsverbanden

We investeren veel in het onderhouden van goede relaties met diverse maatschappelijke organisaties op lokaal niveau. Denk aan instanties op het gebied van schuldhulpverlening, verslavingszorg of psychische hulpverlening. Maar ook met gemeentelijke instanties en bijvoorbeeld de wijkagent vindt veelvuldig overleg plaats over ongewenste of bijzondere situaties die we in ons dagelijks werk tegenkomen. We doen het samen!

Met onze collegecorporaties in het Achterhoeks Corporatieoverleg (ACo) delen we kennis en ervaring en maken we afspraken over waar en hoe we samen op trekken.

In 2020 hebben we ook de krachten gebundeld met andere corporaties zoals WoOn Twente en via de lobbycampagne Scheef! Deze campagne is samen met andere corporaties uit Noord en Oost Nederland gestart om aandacht te vragen voor de situatie op onze woningmarkt, die wezenlijk verschilt van de situatie in de Randstad.

ProWonen is actief betrokken bij de ontwikkelingen in de regio Achterhoek (8RHK). Samen met andere organisaties, ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030 en een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU.

ProWonen werkt in een netwerk van verschillende partners. Goed wonen vraagt om samenwerking met vele verschillende organisaties. Op het gebied van onder andere bouwen, leefbaarheid, veiligheid, zorg en duurzaamheid komen wij verschillende partners tegen die zich samen met ons inzetten voor het goed wonen. Wij hechten grote waarde aan onze partners!